سطوح کاربری بیگ پرو1

کاربر عادی

bigpro1-free

مدیریت فایل = نامحدود

سیستم تصمیم یار = بدون دسترسی

مدلسازی = 1 مورد

آماده سازی داده = 10 مورد

پرسشنامه = نامحدود

تحلیل آماری = نامحدود

سیستم تصمیم یار پزشک = بدون دسترسی

رجیستری پزشکی = بدون دسترسی

بیگ پرو1

بیگ پرو1

سطح کاربری عادی= 0 ریال 

کاربر برنزی

bigpro1-bronze

مدیریت فایل = نامحدود

سیستم تصمیم یار = بدون دسترسی

مدلسازی = 50 مورد

آماده سازی داده = 100 مورد

پرسشنامه = نامحدود

تحلیل آماری = نامحدود

سیستم تصمیم یار پزشک = 10 مورد

رجیستری پزشکی = بدون دسترسی

ارتقاء از سطح عادی به برنزی=
500,000
تومان

قیمت در تخفیف=کاملا رایگان

کاربر نقره ای

bigpro1-silver

مدیریت فایل = نامحدود

سیستم تصمیم یار =  100 مورد

مدلسازی = 100 مورد

آماده سازی داده = 300 مورد

پرسشنامه = نامحدود

تحلیل آماری = نامحدود

سیستم تصمیم یار پزشک = 50 مورد

رجیستری پزشکی = بدون دسترسی

 

ارتقاء از سطح عادی به نقره ای=
1,500,000 تومان

قیمت در تخفیف = 750,000 تومان

ارتقاء از سطح برنزی به نقره ای=
1,000,000 تومان

قیمت در تخفیف = 500,000 تومان

بیگ پرو1 1

بیگ پرو

کاربر طلایی

مدیریت فایل = نامحدود

سیستم تصمیم یار = نامحدود

مدلسازی = نامحدود

آماده سازی داده = نامحدود

پرسشنامه = نامحدود

تحلیل آماری = نامحدود

سیستم تصمیم یار پزشک = نامحدود

رجیستری پزشکی = 1

ارتقاء از سطح عادی به طلائی=
3,000,000 تومان

قیمت در تخفیف = 1,500,000 تومان

ارتقاء از سطح برنزی به طلائی=
2,500,000 تومان

قیمت در تخفیف = 1,250,000 تومان

ارتقاء از سطح نقره ای به طلائی=
1,500,000 تومان

قیمت در تخفیف = 750,000 تومان

* امکان خرید هر کدام از امکانات سیستم در صورت نداشتن دسترسی، وجود دارد.