سطوح کاربری بیگ پرو1

کاربر عادی

bigpro1-free

مدیریت فایل = نامحدود

سیستم تصمیم یار = بدون دسترسی

مدلسازی = بدون دسترسی

آماده سازی داده = 5 مورد

پرسشنامه = 1 مورد

تحلیل آماری = 5 مورد

سیستم تصمیم یار = بدون دسترسی

 

 

سطح کاربری عادی= 0 ریال 

کاربر برنزی

bigpro1-bronze

مدیریت فایل = نامحدود

سیستم تصمیم یار = بدون دسترسی

مدلسازی = 10 مورد

آماده سازی داده = 100 مورد

پرسشنامه = 5 مورد

تحلیل آماری = 30 مورد

سیستم تصمیم یار = 2 مورد

 

 

ارتقاء از سطح عادی به برنزی=
300000 تومان

کاربر نقره ای

bigpro1-silver

مدیریت فایل = نامحدود

سیستم تصمیم یار =  100 مورد

مدلسازی = 30 مورد

آماده سازی داده = نامحدود

پرسشنامه = 10 مورد

تحلیل آماری = 100 مورد

سیستم تصمیم یار = 10 مورد

 

ارتقاء از سطح عادی به نقره ای=
600000 تومان

ارتقاء از سطح برنزی به نقره ای=
300000 تومان

 

 

کاربر طلایی

مدیریت فایل = نامحدود

سیستم تصمیم یار = نامحدود

مدلسازی = نامحدود

آماده سازی داده = نامحدود

پرسشنامه = نامحدود

تحلیل آماری = نامحدود

سیستم تصمیم یار پزشک = نامحدود

 

ارتقاء از سطح عادی به طلائی=
1200000 تومان

ارتقاء از سطح برنزی به طلائی=
900000 تومان

ارتقاء از سطح نقره ای به طلائی=
600000 تومان

* امکان خرید هر کدام از امکانات سیستم در صورت نداشتن دسترسی، وجود دارد.