سطوح کاربری بیگ پرو1

کاربر عادی

bigpro1-free

مدیریت فایل = نامحدود

سیستم تصمیم یار = بدون دسترسی

مدلسازی = 1 مورد

آماده سازی داده = 10 مورد

پرسشنامه = نامحدود

تحلیل آماری = نامحدود

سیستم تصمیم یار پزشک = بدون دسترسی

رجیستری پزشکی = بدون دسترسی

 

سطح کاربری عادی= 0 ریال 

کاربر برنزی

bigpro1-bronze

مدیریت فایل = نامحدود

سیستم تصمیم یار = بدون دسترسی

مدلسازی = 50 مورد

آماده سازی داده = 100 مورد

پرسشنامه = نامحدود

تحلیل آماری = نامحدود

سیستم تصمیم یار پزشک = 10 مورد

رجیستری پزشکی = بدون دسترسی

 

ارتقاء از سطح عادی به برنزی= 5,000,000 ریال

کاربر نقره ای

bigpro1-silver

مدیریت فایل = نامحدود

سیستم تصمیم یار =  100 مورد

مدلسازی = 100 مورد

آماده سازی داده = 300 مورد

پرسشنامه = نامحدود

تحلیل آماری = نامحدود

سیستم تصمیم یار پزشک = 50 مورد

رجیستری پزشکی = بدون دسترسی

 

ارتقاء از سطح عادی به نقره ای= 15,000,000ریال

ارتقاء از سطح برنزی به نقره ای= 10,000,000ریال

بیگ پرو1

کاربر طلایی

مدیریت فایل = نامحدود

سیستم تصمیم یار = نامحدود

مدلسازی = نامحدود

آماده سازی داده = نامحدود

پرسشنامه = نامحدود

تحلیل آماری = نامحدود

سیستم تصمیم یار پزشک = نامحدود

رجیستری پزشکی = 1

ارتقاء از سطح عادی به طلائی= 30,000,000ریال

ارتقاء از سطح برنزی به طلائی= 25,000,000ریال

ارتقاء از سطح نقره ای به طلائی= 15,000,000ریال

* امکان خرید هر کدام از امکانات سیستم در صورت نداشتن دسترسی، وجود دارد.