عنوان پروژه : 

تحلیل کوواریانس متغیر های دیتاست بیماری قلبی

حوزه کاری : 

تحلیل آماری

ابزار های مورد استفاده:

محاسبه گر کوواریانس بین دو یا چند متغیر

الگوریتم های مورد استفاده:

الگوریتم های بخش تحلیل آماری

تحلیل کوواریانس دیتاست بیماری قلبی_03

مراحل کلی انجام پروژه

از طریق داشبورد داده کاوی و وارد شدن به بحش تحلیل آماری بیگ پرو1 و انتخاب دیتاست خود می‌توانید وارد قسمت تحلیل آماری شوید. بخش تحلیل آماری در بیگ پرو1 داری تحلیل‌های مختلف آمار توصیفی و استنباطی است.

با تعیین نوع پردازش خود، یعنی نمایش جدول مقدار کوواریانس و یا محاسبه کوواریانس بین دو متغیر و تعیین ستون‌ها شما به‌راحتی نتایج مورد نظرخود را به دست می‌آورید.

خروجی های دریافتی پروژه

با توجه به انتخاب نوع پردازش، یعنی نمایش جدول کوواریانس و محاسبه کووایانس بین دو متغیر خروجی می‌تواند متفاوت باشد.

برای نوع اول شما heatmap مقادیر کوواریانس بین ستون‌های انتخاب شده  را و در نوع دوم مقدار کوواریانس و نمودار پراکندگی را دریافت می‌کنید.

با انتخاب محاسبه کوواریانس بین دو متغیر و تعیین دو ستون نتایج زیر را به دست می‌آورید:

1- نمودار پراکندگی

نمودار پراکندگی

۲- مقدار کوواریانس

مقدار کوواریانس

با انتخاب نمایش جدول مقدار کوواریانس و تعیین ستون‌های مورد نظر، نتیجه زیر دریافت می‌شود.

کوواریانس